در پرده نویسی نگاهی دیگر به فخرالدوله و داستان امیرارسلان

پیوند میان زن ستیزی و در پرده نگه داشتن سیما و کلام زن در فرهنگ ایرانی و در ادبیات فارسی پیوندی دیرینه است؛ سلطه ی تفکر مردسالار در طول سالیان دراز موجب شده زنان در سایه ی سنگین مردان نگه داشته شده و اگر حرف یا اندیشه ای نیز داشته اند با دید و زبان مردانه روایت اطلاعت بیشتر دربارهدر پرده نویسی نگاهی دیگر به فخرالدوله و داستان امیرارسلان[…]