چهارشنبه سوری

دربارۀ چهارشنبه‌سوری تقریباً همه‌چیز را می‌دانیم و درعین‌حال چیزی نمی‌دانیم! مثلاً نمی‌دانیم نخستین بار در چه زمانی برپا شده‌است! اما می‌دانیم که «سور» ممکن است دو معنا داشته باشد: ۱- جشن، ۲- سرخ (که کنایه از تندرستی است). به‌این‌ترتیب، چهارشنبه‌سوری یعنی «جشن چهارشنبه» یا «جشن طلب تندرستی [از آتش]» که در جملۀ معروفِ «زردی من اطلاعت بیشتر دربارهچهارشنبه سوری[…]