قصه گویی میدانی

مجمعی کردند مرغان جهان – اجرای منطق الطیر عطار

منطق الطیر عطار نیشابوری، قصه احوال پرندگانی است که از دام‌ها و وسوسه‌های دنیایی خود را رها ساخته و به سوی پادشاه خود «سیمرغ» باز می‌گردند تا در آستان او پناه جویند. افسان سرا این سفر جادویی مرغان را در قالب داستان شور انگیز «شیخ صنعان» از منطق الطیر روایت می‌کند. شیخ صنعان، داستان ۷۰ اطلاعت بیشتر دربارهمجمعی کردند مرغان جهان – اجرای منطق الطیر عطار[…]