تبریک سال نو

چون قصه دوازده دخترون به پایان رسید اشک از دیدگان ملکزاده باریدن گرفت و عطر گل سرخ در فضا پراکنده شد و بلبل نغمه خوانی آغاز کرد. آنگاه شهرزاد گفت: «گوش فرا دهید بهار آمده و شادی و سرور میهمان دلها شده است.»