ماهی سیاه کوچولو – به مناسبت زاد روز صمد بهرنگی

بالاخره پیدایش کردم! ماهی سیاه کوچولو را می‌گویم. بیست و چند سال پیش معلم خوش قلب آذربایجانی دبستانم در مدرسه کوچکی که بوی کاهگل می‌داد و حیاطش مشرف قبرستان بود، در همان جا که نه آنقدر اهمیت داشتیم که نجاتمان دهند و نه دلشان می‌آمد رهایمان کنند، کتاب ماهی سیاه کوچولو را به دستم داد. با شوق اطلاعت بیشتر دربارهماهی سیاه کوچولو – به مناسبت زاد روز صمد بهرنگی[…]