زن در مثل

«زن در مَثَل» امثال و حکم مربوط به زنان

«زن در مَثَل» ، امثال و حکم مربوط به زنان در زبان فارسی اثر بنفشه حجازی ارائه شده توسط انتشارات فرزان روز پس از سالها تحقیق در مسایل زنان این مملکت دریافته ام که اگرچه همة ضرب المثلها به زبان آورده نمی شوند ولی بن مایه ی افکارمان را رنگ می زنند و می سازند و هدایتگر اطلاعت بیشتر درباره«زن در مَثَل» امثال و حکم مربوط به زنان[…]