هزار و یک شب

تحلیل داستان عزیز و عزیزه در افسان‌سرا

بخشی از داستان عزیز و عزیزه «عزیز» حدیث دلدادگی خود را از آن جا باز می‌گوید كه قرار است در ظهر آدینه ای وی را به «عزیزه» نامی ـ كه دختر عموی اوست ـ كابین كنند . پدر اسباب عقد همه فراهم آورده و به جز نوشتن عقد نامه چیزی نمانده. قضا را داماد پس از اطلاعت بیشتر دربارهتحلیل داستان عزیز و عزیزه در افسان‌سرا[…]