شهری که دوستش دارم

شب افسون افسانه های اصفهان

افسانه های اصفهان هزارستانی است تو در تو که در هر کوچه بَست آن قصّه ای نگفته دارد و چشمی شب نخفته در انتظار طلوع داستانی ناشنوده است. اصفهان افسانه ی هزار و یک شب کاشی است، هزار و یک شب آیینه، هزار و یک شب نقاشی، هزار و یک شب موسیقی و در نهایت اطلاعت بیشتر دربارهشب افسون افسانه های اصفهان[…]