شهری که دوستش دارم

امسال در هفته بزرگداشت اصفهان، افسان سرا همراه با موسسه مطالعه فرهنگ عامه و موزه عصارخانه شاهی اصفهان، شب های افسون افسانه های اصفهان را بعنوان یکی از برنامه های «اصفهان، شهری که دوستش دارم» برگزار کرد و مروری بر قصه ها و افسانه های اصفهان و همچنین لحجه های اصفهانی داشت. که با استقبال اطلاعت بیشتر دربارهشهری که دوستش دارم[…]

شهری که دوستش دارم

شب افسون افسانه های اصفهان

افسانه های اصفهان هزارستانی است تو در تو که در هر کوچه بَست آن قصّه ای نگفته دارد و چشمی شب نخفته در انتظار طلوع داستانی ناشنوده است. اصفهان افسانه ی هزار و یک شب کاشی است، هزار و یک شب آیینه، هزار و یک شب نقاشی، هزار و یک شب موسیقی و در نهایت اطلاعت بیشتر دربارهشب افسون افسانه های اصفهان[…]