اسکندرنامه

اسکندرنامه

اسکندرنامه از قصه‌های عامیانه فارسی است که مبداً اولیه پیدایش آن معلوم نیست؛ اما قدیمی‌ترین نسخه آن مربوط به سال 1106 هجری قمری است و علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، آن را با حفظ چارچوب و سبک لحن کلام خلاصه و ویرایش کرده است.   تنظیم کتاب هم فراتر از دوره صفویه نمی‌رود زیرا بارها به استفاده اطلاعت بیشتر دربارهاسکندرنامه[…]