دکتر زهرا معینی‌فرد

خانم دکتر زهرا معینی‌فرد فارغ‌التحصیل ممتاز رشته دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه اصفهان و جویشگر زمان فارسی می‌باشد که در ادامه برخی از فعالیتهای و سوابق ایشان آورده شده است. الف. سوابق آموزشی – دکترا، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، رتبه ی دو فارغ التحصیل1393 عنوان پایان نامه: بازشناسی نوع ادبی گزین گونه اطلاعت بیشتر دربارهدکتر زهرا معینی‌فرد[…]

دکتر زهرا معینی‌فرد

خانم دکتر زهرا معینی‌فرد فارغ‌التحصیل ممتاز رشته دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه اصفهان و جویشگر زبان فارسی می‌باشد که در ادامه برخی از فعالیتهای و سوابق ایشان آورده شده است. الف. سوابق آموزشی – دکترا، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، رتبه ی دو فارغ التحصیل1393 عنوان پایان نامه: بازشناسی نوع ادبی گزین گونه اطلاعت بیشتر دربارهدکتر زهرا معینی‌فرد[…]