پرسه در شاهکارهای ادب فارسی

هر هفته یکی از متن های مشهور ادب فارسی را برگزیده ، بخشی از آن را خوانده، و نویسنده، کتاب و بخش انتخابی را به گفتگو می نشینیم …
ویس و رامین – لیلی و مجنون- تاریخ بیهقی- کلیله و دممنه – بوستان و گلستان سعدی- شهرآشوب ها – هفت پیکر نظامی- شیخ صنعان عطار و …
دوره ای جذاب برای علاقمندان به آشنایی با ادبیات فارسی