نمایش و قصه های شادی آور زنانه

گرچه ریشه نمایش‌های شادی‌آور زنانه را باید در رقص و مطربی و آواز خلاصه کرد، اما به تدریج مضامین و موضوعاتی در دل این گونه مراسم جای گرفتند که تبدیل به عناوین و مجالس مشخصی شدند. در بررسی مجالس این نوع نمایش‌های شادی‌آور زنانه، سعی می‌شود به بررسی مجالسی بپردازیم که دارای داستان‌های مشخص و ساختار نمایشی قوام یافته تری هستند و در متن آنها مهم ترین ویژگی روان شناسانه این نوع آثار یعنی نوع خودباوری در میان زنان و اعتراض و عقده‌های فروخورده آنان در قالب نمایش بیان شود.

با نگاهی به پنج نمایش معروف و پخش مجالس قدیمی:

  • خاله رورو
  • گندم گل گندم
  • عمو سبزی فروش
  • مجلس فاطمه خانم و قنبر سیما
  • آبجی نساء
  • و…

این دوره شامل پنج جلسه یک ساعت و نیم است. برای رزرو جا و پیش ثبت‌نام برای دوره‌های آتی می‌توانید با ما تماس بگیرید