غزلیات شمس

بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد
در این دوره ده غزل به همراه ده داستان از مثنوی مولوی بررسی می شود.
بررسی نکات عرفانی – نکات تعلیمی – بررسی افکار و زندگی مولوی