دوره شاهنامه خوانی

شاهنامه این نامه کهن پارسی و این زنده کننده زبان و میهن‌مان پر است از داستانهای زیبا و قشنگ و پند و اندرزهای نهان و آشکار. در دوره شاهنامه‌خوانی با ما باشید تا مروری کنیم بر داستانهای زیبای آن «زال و رودابه»، «رستم و سهراب»، «بیژن و منيژه»، «سیاوش و سودابه» و «رستم و اسفندیار» و نگاهی خواهیم داشت به داستان شاهانی چون «جمشید»، «ضحاک»، «فریدون»، «ایرج»، «کیخسرو» و «کیکاوس» و داستانهای از تاریخ از داراب و اسکندر تا انوشیروان و پهلوانانی چون کاوه تا رستم.