شاهنامه خوانی

در این دوره به بررسی و خوانش شاهنامه فردوسی از آغاز پرداخته می شود ؛ شامل بخش های زیر:

  • اساطیری: از نخستین پادشاه گیومرت تا منوچهر
  • حماسی: از داستان زال تا مرگ رستم
  • تاریخی: از پادشاهی بهمن تا پایان شاهنامه

بررسی ابیات و تحلیل داستان ها بر اساس دیدگاه های اسطوره ای ، تاریخی و جامعه شناسی است.

هر دوره شامل تعدادی فصل پنج جلسه ای است که هر جلسه 120 دقیقه است.

گزیده خوانی شاهنامه بر اساس کتاب “دفتر خسروان” سجاد آیدنلو است.

دوره کامل شاهنامه بر اساس شاهنامه تصحیح جلال خالقی مطلق است.

استاد این دوره خانم دکتر زهرا معینی فرد ؛ دکترای زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر ادبیات عامه است.