دوره هفت پیکر نظامی

تحلیل و بررسی هفت پیکر نظامی در 7 جلسه
1- شرحی از داستان هفت پیکر
2- بهرام گور ، هفت گنبد و خورنق
3- داستان بانوی گنبد سیاه و داستان بانوی گنبد زرد
4- داستان بانوی گنبد سبز و داستان بانوی گنبد سرخ
5- داستان بانوی گنبد فیروزه و داستان بانوی گنبد صندلی
6- داستان بانوی گنبد سپید و داستان بهرام و آزاده
7- بررسی پایان کار بهرام