دوره شاهنامه فردوسی

خردمندان،‌ آن كسي را كه بر سر گنج نشسته باشد و غاز ديگران دريوزگي كند فرزانه نمي شمارند. آن گنج آكنده از گوهر كه مابر سر آن نشسته ايم نوشته ها ويادگارهاي پرارج نياكان ماست كه درهرزمان، جويندگان را به كار مي آيد. نجات از توفان بنيان كن خودگم كردگي براي ما ايرانيان، روي آوردن به فرهنگ پايدار وشكوهمند ايراني است. شاهنامه فردوسی، میعادگاه پیوند اسطوره، افسانه و حماسه، یادمانی ارزشمند از هزارتوی تاریخ بلند ایران است و آینه ای برای نمایش فرهنگ و عقاید عامه ی مردم ایران.

خوانشی متفاوت از شاهنامه ابعاد ارزشمند فرهنگ عامه را به نمایش می گذارد. در نشست های شاهنامه خوانی انجمن ادبی افسان سرا، تمام بیت های شاهنامه فردوسی در جلسات پی در پی بررسی شده و نکات و ناگفته های داستان ها همراه با تحلیل ابیات مطرح می شود.

هر دوره شامل ده جلسه است. برای رزرو جا و پیش ثبت نام میتوانید با ما تماس بگیرید.